Union Library Management
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สายการบริหารงานห้องสมุด

  (นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี(นายวิเชียร ประเสริฐสกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นางรำไพ  อินทสวัสดิ์)
หัวหน้างานห้องสมุด
 
 
           
นายสุรศักดิ์  สุนทร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางพรพรรณ  พาณิชสาร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาววีนัส  ดวงฤทัย
บรรณารักษ์
นายธงยศ  จันทอุทัย
เจ้าหน้าที่

 
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปี 2561 เลขที่ 44/3 ถนนจันตคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร 039-311198 by Surasak Soonthorn