mysqli: Table '.\ulibm\stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
select id from stat_globaluid where statuid='20210120155559_3451' 
mysqli: Table '.\ulibm\stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM stat_globaluid
			WHERE id NOT IN (
			  SELECT id
			  FROM (
				SELECT id
				FROM stat_globaluid
				ORDER BY id DESC
				LIMIT 100
			  ) foo
			); 
mysqli: Table '.\ulibm\stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
insert into stat_globaluid set
		statuid='20210120155559_3451',
		dt='1611132959',
		phpself='/ulibm/index.php',
		agent='CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
		yea='2021',
		mon='1',
		dat='20',
		ip='3.239.236.140'
		
		
mysqli: Duplicate entry '5979531' for key 'PRIMARY'
insert into stat_visithp_type_log set 
		dat='20' ,
		 mon='1' ,
		  yea='2021' ,
			 head='webpage' ,
				 lastdt='1611132959' ,
				 statuid='20210120155559_3451' 
		
ULibM : Union Library Management
Union Library Management
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

คำค้น: mysqli: Table '.\ulibm\sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1611046559 
mysqli: Table '.\ulibm\sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='880chhe9c941uduen9598fm6t0' 


 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Make Me Garden : จัดสวนด้วยใจแบบไม้..
ทิพพาพรรณ ศิริเ..
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ประสานพงษ์ หาเร..
งานบำรุงรักษารถยนต์
ประสานพงษ์ หาเร..
การสอบบัญชี
นิพนธ์ เห็นโชคช..
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่
อุษณา ภัทรมนตรี
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
เบญจมาศ อภิสิทธ..
แนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญช..
ปกรณ์ เพ็ญกาคกุ..
การสอบบัญชี ระดับ ปวส.
นิพันธ์ เห็นโชค..
หลักการและวิธีการเขียน งานวิจัย วิท..
ประเวศน์ มหารัต..
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการจัดก..
เบญจา ยอดดำเนิน..
ไม้ป่าภาคใต้ (เล่มที่ 1A-Es)
ไซมอน การ์ดเนอร..
เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก
เศรษฐวิทย์, นาม..
คัมภีร์เขียนอังกฤษธุรกิจขั้นเทพ
อธิธัช สาทรกิจ
Grammar Maniac : เรียนรู้ เรียนเก่ง..
เดียร์ เดียร์, ..
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน..
วาสนา ชลศึกษ์ เ..
ตกแต่งรีทัช Process ภาพ Lightroom +..
เกียรติพงษ์ บุญ..
ความลับของยิว
บุญชัย ใจเย็น
โยคะพิชิตโรค
อเนก ยุวจิตต์
222 เคล็ดลับ ทำความสะอาดบ้านด้วยวิ..
กองบรรณาธิการ ..
พระเมรุ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรม..
อิสรีย์ ธีรเดช
ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒ..
คณะกรรมการโครงก..
วิศวกรรมคุณค่า : เทคนิคการลดต้นทุน..
อัมพิกา ไกรฤทธิ์
โลกตะวันตกก่อน ค.ศ. 1492
อนันต์ชัย เลาหะ..
ลิงพาดกลอน
ปราปต์, นามแฝง
มุมมองเปลี่ยนไป จิตใจเปลี่ยนแปลง
นฤมล ปราชญโยธิน
มหามงคงวาร
ศึกษาธิการ, กระ..
ปฐพีกลศาสตร์
ชูศักดิ์ คีรีรั..
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบ..
สุดา เธียรมนตรี

วัสดุฯแนะนำ

การให้บริการของห้องสมุด

การให้บริการของห้องสมุด
           1. บริการให้ยืมทรัพยากรสารนิเทศ เป็นการให้บริการยืมหนังสือ โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนบาร์โค้ดจากตัวเล่มหนังสือโดยให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์ประตูทางเข้าห้องสมุดและตามวันเวลาที่ ห้องสมุดเปิดทำการตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยืมหนงัสือต้องทำบัตรสมาชิกโดย แสดงบัตรสมาชิกทุกคร้ังที่ติดต่อขอใช้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด
           ​2. บริการรับคืนทรัพยากรสารนิเทศ เป็นบริการรับคืนทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดจัดไว้บริเวณเดียวกับการบริการยืมหนงัสือ สำหรับรับคืนหนังสือที่ผู้ใช้บริการยืมออกไป
           3. บริการจองทรัพยากรสารนิเทศ เป็นบริการจองหนงัสือที่มีผยู้มืออกและมีมีผู้ใช้บริการตอ้งการใชบ้ ริการต่อสามารถจองผ่าน โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
           4. บริการอินทอร์เน็ต/โปรแกรม MS OFFICE ผู้ใช้บริการสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางห้องสมุดจัดไว้ให้บริการเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการ เรียนการสอนการศึกษาคน้คว้าและงานวิจัยผ่านนเครื่องพิวเตอร์ผ่านบริการต่างๆ เช่น E-mail และ WorldWide-Web การขอใช้บริการสามารถติดต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่และลงชื่อในใบเซ็นชื่อทุกคร้ังหลังการใช้งานอินทอร์เน็ต *****(การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยมีผู้ใช้บริการตอ้งมีรหสัผ่านเพื่อเข้าใชง้าน มีผู้ใช้บริการ สามารถขอรหสัผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลวิทยาลัย
           5. บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดได้มีการจัดให้บริการวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมถึงหนังสือพิมพ์ ภาษาไทยโดยจัดวางบนชั้นวารสารและหนงัสือพิมพ์เพื่อให้มีผู้ใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างจากการทำงาน
           6. บริการช่วยการค้นคว้า บริการใหก้ารคน้คว้าหาข้อ มูลต่างๆของหอ้งสมุด ตลอดจนบริการช่วยหาหนังสือภายในห้องสมุด
           7. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ต่างๆ
           8. บริการที่นั่งอ่านหนังสือ ห้องสมุดมีบริการที่นั่งอ่านหนังสือแบบโต๊ะใหญ่

ประกาศการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด

ระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเป็น Diskless ดังนั้นการบันทึกงานต้องบันทึกลงบน Flash Drive เท่านั้น Union Library Management : ULibM
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปี 2561 เลขที่ 44/3 ถนนจันตคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร 039-311198 by Surasak Soonthorn