ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการของงานห้องสมุด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
           ปัจจุบันห้องสมุดได้นำโปรแกรม Happy library มาเพื่อให้บริการยืมคืนแก่สมาชิกโดยสมาชิกสามารถจองหนังสือหรืออุปกรณ์โสตผ่านหน้าเว็ปได้ทำให้สะดวกมากขึ้นและช่วยในการตรวจสอบว่าในห้องสมุดมีหนังสือที่เราต้องการหรือไม่ทำให้การค้นหามากขึ้นจึงของเรียนเชิญสมาชิกเข้ามาใช้บริการ