รายละเอียดโสตวัสดุ
มอเตอร์มาร์ต
สำนักพิมพ์
เอ.พี.การพิมพ์
กำหนดออก
รายปักษ์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
201374401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1