รายละเอียดโสตวัสดุ
ALC News : จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำนักพิมพ์
กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ