รายละเอียดโสตวัสดุ
วิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok.
สำนักพิมพ์
กองส่งเสริมวิชาการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ