รายละเอียดโสตวัสดุ
ประกันสังคม
สำนักพิมพ์
สำนักงานประกันสังคม
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ