รายละเอียดโสตวัสดุ
ขวัญเรือน
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายปักษ์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
1ห้องสมุด 1