ชื่อหนังสือ  
พฤติกรรมในองค์การ แสดง 
โลกนักบริหาร แสดง 
คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดง 
การจัดการความรู้ แสดง 
การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ แสดง 
พจนานุกรมไทย ฉบับใหม่ แสดง 
การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แสดง 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ แสดง 
ปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน แสดง 
สภาวการณ์โลก 2000 แสดง 
สำนวนและภาษาอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ แสดง 
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดง 
แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส แสดง 
กุหลาบ แสดง 
ไม้ดอกแสนสวย แสดง