ชื่อหนังสือ  
เทคโนโลยีสำหรับชนบท เล่มที่ 6 แสดง 
สงครามและสันติภาพกับยุทธศาสตร์เพื่อระเบียบโลกใหม่ แสดง 
ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ แสดง 
โครงงานเพื่อการเรียนรู้ หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม แสดง 
เส้นทางชีวิตนายกรัฐมนตรีไทย บทเรียนประชาธิปไตยและการดำเนินชีวิต แสดง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 แสดง 
การประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ แสดง 
ออกแบบประดิษฐ์อักษร แสดง 
199 กระบวนท่าของครูมืออาชีพ แสดง 
เข้ากับใครๆให้ได้ดี แสดง 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดง 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา แสดง 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสังคมไทย แสดง 
5 ส แสดง 
ปรัขญาการศึกษาไทย 2411-2475 แสดง