ชื่อหนังสือ  
การถ่ายเทความร้อนฉบับเตรียมสอบและเสริมประสบการณ์ แสดง 
สาระศาสตร์สถาปัตย์ แสดง 
Englineering Drawing แสดง 
สาระศาสตร์สถาปัตย์ ฉบับที่ 2 แสดง 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน แสดง 
คู่มือการใช้งานปั๊มชนิดทนทานต่อการกัดกร่อน แสดง 
การประกันคุณภาพการศึกษา:ISO9000 แสดง 
รวมกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ แสดง 
การสั่นสะเทือนเชิงกล แสดง 
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน:แนวคิดและกรณีศึกษา แสดง 
บทกวี แคนโต้หมายเลข 2 แสดง 
72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 แสดง 
เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2525-2542 แสดง 
เหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525-2542 แสดง 
คู่มือการจัดทำโครงการและการจัดกิจกรรม Li แสดง